یک سانس استخر همراه با آرامش و تندرستی
هتل کریم خان
خیابان رودکی
15 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۳۴
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۰۰ تومان
استخر و مجموعه آبی
یک سانس استخر همراه با آرامش و تندرستی خیابان رودکی
یک سانس استخر همراه با آرامش و تندرستی هتل کریم خان
%۳۴
15 خرید
۱۹,۸۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
سه نوع ماساژ متفاوت خیابان رودکی
سه نوع ماساژ متفاوت مرکز ماساژ هتل جام جم
%۳۰
81 خرید
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
سانس اختصاصی استخر برای گروه های ۱۰ نفره خیابان رودکی
سانس اختصاصی استخر برای گروه های ۱۰ نفره هتل کریم خان
%۴۰
4 خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی خوش در استخر هوابرد بلوار بعثت
لحظاتی خوش در استخر هوابرد استخر هوابرد
%۶۲
583 خرید
۸,۳۶۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
سونا و جکوزی مجموعه گرینلند شهر صدرا
سونا و جکوزی مجموعه گرینلند اسپا گرینلند
%۵۰
209 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی دروازه قرآن
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی .مجموعه آبی المپیک.
%۱۸
2037 خرید
۱۳,۱۲۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
کارت ۶ و ۱۲ جلسه ای المپیک دروازه قرآن
کارت ۶ و ۱۲ جلسه ای المپیک .مجموعه آبی المپیک.
%۱۲
272 خرید
۳۵,۲۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
خدمات ماساژ پا با دستگاه معالی آباد
خدمات ماساژ پا با دستگاه کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر
%۵۰
0 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
سانس تفریحی شنا دروازه قرآن
سانس تفریحی شنا .مجموعه آبی المپیک.
%۱۸
949 خرید
۶,۵۶۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان