کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن
مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
بلوار بعثت
51 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۶۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
لاغری و تناسب اندام
لاغری موضعی بوسیله دستگاه RF بلوار زند
لاغری موضعی بوسیله دستگاه RF کلینیک رژیم درمانی وگن
%۴۶
15 خرید
۶۷,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و آنالیز بدن بلوار زند
رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و آنالیز بدن کلینیک رژیم درمانی وگن
%۵۰
9 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
 لاغری موضعی با دستگاه خیابان قصرالدشت
لاغری موضعی با دستگاه مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۸۰
34 خرید
۱۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن بلوار بعثت
کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
%۶۰
51 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
آنالیز ترکیبات بدن توسط دستگاه خیابان قصرالدشت
آنالیز ترکیبات بدن توسط دستگاه مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۵۰
32 خرید
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
اندامی زیبا و سالم با مشاور تغذیه ای خیابان قصرالدشت
اندامی زیبا و سالم با مشاور تغذیه ای مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۵۰
4 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
ارائه برنامه حرکات اصلاحی خیابان قصرالدشت
ارائه برنامه حرکات اصلاحی مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۵۰
6 خرید
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان