کربوکسی تراپی و پلاسما جت
خداحافظی با غبغب و افتادگی پوست معالی آباد
خداحافظی با غبغب و افتادگی پوست دکتر سعید روزبهانی
%۷۰
139 خرید
۵۱,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
جوانسازی به روش کربوکس تراپی ایمان شمالی
جوانسازی به روش کربوکس تراپی مطب دکتر شهلا پژوهش
%۶۰
3 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
رفع افتادگی پلک با دستگاه پلکسر پلاسما بلوار عدالت
رفع افتادگی پلک با دستگاه پلکسر پلاسما درمانگاه ارژن
%۶۹
0 خرید
۱۰۲,۳۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
رفع سیاهی٬خطوط و پف دور چشم بلوار پاسارگاد
رفع سیاهی٬خطوط و پف دور چشم مطب دکتر بهرام امیری
%۷۰
10 خرید
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
رفع سیاهی و تیرگی دور چشم معالی آباد
رفع سیاهی و تیرگی دور چشم دکتر سعید روزبهانی
%۴۲
2 خرید
۴۹,۳۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
رفع افتادگی پلک با پلکسر معالی آباد
رفع افتادگی پلک با پلکسر مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۶۲
12 خرید
۱۲۵,۴۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی تراپی معالی آباد
رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی تراپی مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۷۵
48 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان