مشاوره و تجویز انواع سمعک
مرکز شنوایی سنجی زمزمه
عفیف آباد
10 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۵۰
۴۲,۰۰۰ تومان ۲۱,۰۰۰ تومان
بینایی سنجی و شنوایی سنجی
مشاوره و تجویز انواع سمعک عفیف آباد
مشاوره و تجویز انواع سمعک مرکز شنوایی سنجی زمزمه
%۵۰
10 خرید
۲۱,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
شنوایی سنجی و غربالگری نوزادان(OAE) عفیف آباد
شنوایی سنجی و غربالگری نوزادان(OAE) مرکز شنوایی سنجی زمزمه
%۶۰
11 خرید
۱۲,۸۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
خدمات بینایی سنجی قصردشت
خدمات بینایی سنجی درمانگاه مروارید
%۳۰
2 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
آزمایش تمپانومتری عفیف آباد
آزمایش تمپانومتری مرکز شنوایی سنجی زمزمه
%۵۰
8 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان